شبیه‌سازی تزریق نانوسیال به مخزن سورمه و خاتیا به روش Huff-n-Puff

میدان بلال (بهرام سابق) یکی از مخازن نفتی دریایی ایران است که در قسمت ایرانی خلیج فارس و تقریباً در 90 کیلومتری جنوب غرب جزیره لاوان قرار گرفته است. عمق دریا در بالای این میدان حدود 60 الی 75 متر است و در سال 1346 با حفر چاه 3W-1 کشف شد.

 • فاز اول: انجام مطالعات آزمایشگاهی و ارتقا مقیاس از مغزه به میدان

تست‌های آزمایشگاهی شامل: پایداری، سیلابزنی مغزه، آسیب سازندی، بررسی مکانیسم‌های موثر، تست‌های زیست محیطی، بررسی سازگاری با سایر مواد شیمیایی در آب و خورندگی در تاسیسات سطح الارضی.

 • فاز دوم: مطالعات شبیه سازی تزریق در مخزن سورمه میدان بلال
 • طراحی الگوی مناسب تزریق.
 • انتخاب بهترین چاه تزریقی برای تزریق نانوسیال.
 • بررسی اثر تزریق نانوسیال در کل مخزن.
 • تزریق نانوسیالات به مخزن در 4 چاه تزریقی باعث شده است
 • که در بازه‌ی زمانی 30 ساله، ضریب بازیافت مخزن حدود 4 درصد افزایش یابد.

 در روند بررسی فاز دوم دو ابهام ایجاد شد:

الف) آیا نانو سیال سبب آسیب سازند در مخزن خواهد شد؟

ب) برای مشاهده‌ی نتایج تزریق نانوسیال در مقیاس میدانی حداقل چهار سال زمان جهت تزریق و پایش آن مورد نیاز است.

جهت رفع ابهام اول، اجرای پایلوت غیر تولیدی با هدف ارزیابی آسیب سازندی ناشی از نانو سیال در میدان انجام شد. تفسیر نتایج حاکی از عدم آسیب سازند در مخزن و افزایش تزریق پذیری در آن گردید.

جهت رفع ابهام دوم، اجرای پایلوت تولیدی با هدف ارزیابی عملکرد نانو سیال در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن با روش Huff n Puff در میدان در کوتاه مدت و با کمترین هزینه پیشنهاد گردید.

 • فاز سوم: آزمایشات و شبیه‌سازی انجام شده جهت امکان‌سنجی تزریق نانوسیال به روش Huff-n-Puff :
 • آسیب سازند مغزه شماره xx
 • تراوایی نسبی مغزه شماره xx
 • تست جذب
 • انتخاب چاه کاندید

بررسی تزریق نانوسیال در تمام چاه‌های این مخازن انجام گردید که دو چاه منتخب دارای پتانسیل و ریسک مناسب در افزایش تولید و نگهداشت می‌باشند. در مخزن سورمه چاه BL_1P و در مخزن خاتیا چاه BL_8P کاندید شد.