آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

 

آنالیز مغزه معمولی(RCAL)برای تعیین خواص پایه مغزه های تمیز و/یا نمونه های رخنمون استفاده می شود.داده های این آزمایشات، اطلاعات پرکاربردی درمورد چاه و کارایی مخازن با جنس های مختلف مانند ماسه سنگ، رسوبات نامستحکم، کربنات، شیل و ذغال سنگ ارائه می دهند. نمونه های مغزه ممکن است در جهات مختلف عمودی، افقی و زاویه دار-بسته به هدف مطالعه- تهیه شوند.آنالیز مغزه معمولی، معمولاً شامل اندازه گیریتخلخل،تراوایی با هوا،تخمین اشباع سیالات،تعیین دانسیته دانه هاوتخمین لیتولوژی و ساختار سنگمی باشد. این سری از آزمایشات همچنین می توانند شاملطیف نگار پرتو گاما(core gamma loggerنیز باشد. این خدمات عبارتند از:

 

- اندازه گیری تخلخل با استفاده از هلیوم

- اندازه گیری دانسیته دانه ها

- اندازه گیری تراوایی با هوا

- آنالیز اثر کلینکنبرگ

- آماده سازی گزارش آزمایشاتRCAL(دیجیتال/نسخه چاپی)

 

 

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)

 

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)داده های به دست آمده از اندازه گیری های معمولی را به شرایطی که نشان دهنده شرایط مخزن است، تعمیم می دهد.آزمایشات SCAL معمولاً شاملاندازه گیری تخلخل و تراوایی در شرایط مخزن،فشار مویینگی، تراوایی نسبی،خواص الکتریکی سنگ،ظرفیت تبادل یونی،توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس (CT)،خواص صوتی،اشباع های باقیمانده،ترشوندگی ترجیحیوتست های سیلاب زنی مغزهوازدیاد برداشت نفتمی باشد. داده های حاصل ازآزمایشاتSCALمعمولاً برای تأیید داده های حاصل از چاه آزمایی و چاه پیمایی و برای فهم دقیق یک چاه خاص و کارایی کل مخزن استفاده می شود.

خدمات شرکت در زمینه آنالیز ویژه مغزه عبارتند از:

 

 - خواص الکتریکی (شرایط محیط/مخزن)

فاکتور مقاومت سازند

فاکتور سیمان شدگی

فاکتور اشباع شدگی

ضریب آرچی

ظرفیت تبادل یونی

- اندازه گیری فشار مویینگی سانتریفوژ

- بازیابی ترشوندگی

- اندازه گیری تراوایی مایع

تراوایی با آب

تراوایی موثر نفت در اشباع آب همراه

- آزمایش تراوایی نسبی نفت-آب (آشام/تخلیه ناپایا)

سیستم آب-نفت زنده

سیستم آب- نفت مرده

سیستم آب-نفت سنتتیک (براساس نسبت ویسکوزیته)

- آزمایش تراوایی نسبی گاز-آب (آشام/تخلیه ناپایا)

- اندازه گیری ترشوندگی

روش آموت تصحیح شده

روشUSBN

روش اندازه گیری زاویه تماس

- تأثیر فشار روباره

تراوایی گاز

تخلخل سنج هلیوم

تراوایی مایع

تراکم پذیری حجم حفرات

- آنالیز مغزه کامل

تخلخل سنج هلیوم

تراوایی با هوا

دانسیته دانه ها

تراوایی موثر آب در اشباع باقیمانده نفت

تراوایی موثر نفت در اشباع آب همراه

سیلاب زنی با آب

آماده کردن گزارش SCAL (نسخه دیجیتال/نسخه کپی)

 

آنالیز سیال مخزن (PVT)

 

آزمایشگاه آنالیز سیال مخزندر شرکت پتروآزما، با استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات، سری کاملی از مطالعات فشار-حجم-دما (PVT) را برای انواع مختلف سیالات مخزنی ارائه می دهد.کارکنان مجرب و آموزش دیده ما می توانند آنالیزPVTدقیق ارائه دهند که برای محاسبه دقیق و ارزیابی ارزش ذخایر هیدروکربوری ضروری است.مطالعاتPVTسیالات می تواند بر روی نمونه های سطحی ترکیب شده و نمونه های ته چاهی انجام شود.

خدمات آزمایشگاهPVTعبارتند از:

 

- آزمایش انبساط در ترکیب ثابت (CCE)

- آزمایش آزادسازی جزئی

- آزمایش برداشت در حجم ثابت(CVD)

- آزمایش تبخیر جزئی

- آزمایش جداسازی نفت و گاز

- تعیین ویسکوزیته نفت مخزن

- تعیین وزن مولکولی نفت

- تعیین ترکیب سیال مخزن

- تعیین ترکیب گاز حاصل از جداکننده

- تعیین عدد اسیدی

- تعیین فاکتورZگازها

- تعیین ویسکوزیته گاز

- محاسبات رفتار فازها

- آنالیز نفت خام (نفت حاصل از جداکننده)

- تعیین کشش سطحی (3 نقطه)

- آنالیز رسوب آسفالتین

- تعیین دانسیته و ویسکوزیته وکس (شرایط مخزن/محیط)

 

خدمات ازدیاد برداشت نفت (EOR)

 

ازدیاد برداشت نفت (EOR)به فرایند تولید هیدروکربور با منبع انرژی اضافه ای غیراز انرژی اولیه مخزن اطلاق می شود.در آزمایشگاه های شرکت پتروآزما،خدماتEORدر محدوده وسیعی از شرایط مخزن ارائه می شود.

این خدمات عبارتند از :

 

 - تست سازگاری سیالات

- تزریق امتزاجی/غیرامتزاجی گاز (گازهای هیدروکربوری و غیرهیدروکربوری)

- سیلابزنی آب/ فرایندWAG

- سیلابزنی آب کربناته

- تزریق آب هوشمند

- روش های حرارتی ازدیاد برداشت نفت

- روش های میکروبی ازدیاد برداشت نفت

- سیلابزنی شیمیایی (پلیمر، مواد فعال سطحی، فوم و ...)

- مطالعات سفارشی ازدیاد برداشت نفت