شرح خدمت

 

این تست به منظور اندازه گیری میزان گرانروی سیالات مخزن انجام می شود. در این آزمون سیال به درون دستگاه مناسب (ویسکومتر لوله U شکل یا ویسکومتر گوی افتان یا ویسکومتر چرخان) ریخته شده و سپس با اندازه گیری پارامتر های مورد نیاز هر روش میزان گرانروی سیال را محاسبه می شود.

در ویسکومتر لوله U شکل، زمان سپری شده برای جابجایی سیال میان دو نقطه مشخص در فشار و دمای محیط و تحت زاوایه° 90 و در ویسکومتر گوی افتان، زمان طی شده برای جابجایی گوی میان دو حسگر در فشار و دمای موردنظر و نیز در زاویه مشخص شده، اندازه گیری شده و سپس با استفاده از روابط ریاضی مناسب میزان ویسکوزیته سیال محاسبه می شود.

در ویسکومتر چرخان، سیال در حجم محصور بین دو استوانه ریخته می‌شود و یکی از استوانه‌ها با سرعت زاویه ایمعینی چرخانده می شود. گشتاور وارده بر دیواره استوانه ها اندازه گیری شده و با استفاده از روابط موجود ویسکوزیته سیال محاسبه می شود.