شرح خدمت

 

در این آزمایش از نمونه قطره آویزان از یک سوزن و در حضور سیال دیگر عکسبرداری می شود، سپس با تحلیل اندازه های قطره و جایگذاری در معادله ی مربوطه، کشش بین سطحی بر حسبdyne/cm  و یا N/m محاسبه می کند. این روش به روش قطره آویزان مشهور است. همچنین با اندازه گیری زاویه تماس یک قطره بر روی سطح، زاویه تماس نیز محاسبه خواهدشد.