نام لاتین: High Pressure-High Temperature Imbibition Cell

 

 هدف : تخمین آشام خودبخودی در شرایط مخزن

 

 شرح دستگاه

    این دستگاه به منظور تخمین نقطه انتهایی منحنی آشام خودبخودی طراحی و ساخته شده است. منحنی حاصل سپس به همراه منحنی آشام اجباری (به دست آمده از دستگاه سانتریفیوژ یا سیلابزنی مغزه) برای تخمین شاخص ترشوندگی با استفاده از فرمول آموت استفاده می شود. 

 

HP-HT-Imbibition-Cell

 

 

 کار با دستگاه

 

    دستگاه به طور کلی از دو حلقه کنترل جریان برای جابجایی آب یا نفت بر روی مغزه در شرایط مخزن و به منظور بازسازی پدیده آشام خودبخودی تشکیل شده است. حجم فاز ترکننده و غیر ترکننده بطور پیوسته و با استفاده از شیشه تفکیک کننده مدرج اندازه گیری می شود. این دستگاه در صورت درخواست، قابلیت ساخت برای تست چند مغزه بطور همزمان را دارد.

 

 

Specification

HPHTIC-BR

Temperature : up to 120 °C

Pressure :  up to 3000 psi

Core Diameter : 1 up to 2 inches

Core length : up to 3 inches 

 

 

 

دانلود کاتالوگ