نام لاتین: Capillary Pressure Centrifuge

هدف : تخمین فشار موئینگی

 

شرح دستگاه

روش های رایج برای اندازه گیری فشار موئینگی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

روش تزریق جیوه

روش صفحه متخلخل

روش سانتریفیوژ

روش سانتریفیوژ برای اندازه گیری فشار موئینگی بسیار مورد توجه هستند. اندازه گیری با استفاده از این روش زمانبر تر از روش تزریق جیوه و سریع تر از روش صفحه متخلخل است.

 

Centrifuge

 

کار با دستگاه

نمونه استوانه ای با نفت اشباع شده و سپس درون سانتریفیوژ قرار می گیرد. سانتریفیوژ در سرعت های مختلف می چرخد. نیروهای سانتریفیوژی نفت را از درون نمونه خارج کرده و گاز به درون نمونه رانده می شود. طول دوره هر سرعت چرخش وابسته به زمان ثابت شدن تولید نفت است. با استفاده از سرعت چرخش سانتریفیوژ و میزان نفت تولیدی می توان منحنی فشار موئینگی برحسب اشباع را محاسبه کرد.

 

دانلود کاتالوگ

 

 

بیشتر بخوانید

تراوایی نسبی ناپایا

دستگاه CAPRI-WET

دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی