نام لاتین: Unsteady State Relative Permeameter

هدف : تخمین تراوایی نسبی سیستم آب-نفت برای نمونه های سایز پلاگ با استفاده از روش های ناپایا

 

شرح دستگاه

تراوایی نسبی عبارت است از نسبت تراوایی موثر یک سیال به تراوایی مطلق سنگ. این پارامتر نشان دهنده توانایی حرکت سیال در محیط متخلخل و در حضور سیال دیگر است. این پارامتر کاملاً وابسته به سطح اشباع است.

 

unsteady-state-relative-permeability

 

کار با دستگاه

آب (یا نفت) در فشار مناسب (یا نرخ جریان مناسب) به درون نمونه پلاگ که با نفت (یا آب) اشباع شده است، تزریق می شود. با اندازه گیری پارامترهای اساسی، منحنی های تراوایی نسبی نفت-آب  را می توان برای مرحله تخلیه یا آشام و با استفاده از روش های تحلیلی (JBN، JR و ...) یا روش های عددی (روش تطابق تاریخچه) بدست آورد.

 

Specification

URP-BR

URP-PR

URP-PS

Pressure Accuracy

0.5% F.S.

0.1% F.S.

0.05% F.S.

Core Length

2″ to 4″

2″ to 4″

2″ to 6″

Working Temperature

Ambient

Ambient

150˚C ±0.1˚C

Separator Volume Accuracy

0.5 ml

0.05 ml

0.01 ml

Pore Pressure: up to 6,000 Psi

Confining Pressure: up to 6,300 Psi

Core Diameter: 1.5″

Pressure Taps: Inlet and Outlet of Core Holder

Stainless Steel Material

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Downstream Pressure Controller

Hand Pump

Computer Controlled System

χ

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating and Reporting Software

χ

Fast Measurement System

χ

χ

 
 

 

دانلود کاتالوگ

 دانلود دستورکار

بیشتر بخوانید

پمپ سرنگی فشار بالا

دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی

دستگاه اندازه گیری فشار موئینه سانتریفیوژ

دستگاه CAPRI-WET

سوابق فروش دستگاه