ام لاتین: Electrical Properties System

هدف : تخمین ضرایب آرچی

 

شرح دستگاه

شاخص مقاومت از جمله خواص الکتریکی سنگ بوده و عبارتست از نسبت مقاومت سنگ وقتی که بصورت جزئی از آب اشباع شده باشد به مقاومت سنگ وقتی بصورت کامل از آب اشباع شده است. با استفاده از فرمول مشهور آرچی برای سنگ ها، و با استفاده از توان اشباع، اشباع درجای آب را می توان محاسبه نمود. بنابراین براساس معادله موازنه مواد (So+Sg+Sw=1) میزان هیدروکربن درجا را نیز می توان محاسبه نمود.

 

Electrical-Properties-Instrument2

 

 کار با دستگاه

دو صفحه هادی برای اندازه گیری قابلیت مقاومت هردو انتهای نمونه در شرایط اشباع کامل و جزئی آب استفاده می شوند. برمبنای مقدار اشباع و شاخص مقاومت، ضرایب ارچی را می توان محاسبه نمود. اندازه گیری این ضرایب در شرایط دما و فشار محیط انجام می شوند.

 

Specification

EPS-BR

EPS-PR

EPS-PS

Resistivity Measurement Method

2 Electrodes

4 Electrodes

4 Electrodes

Resistivity Accuracy

0.5% F.S.

0.1% F.S.

0.05% F.S.

Rock Electrical Properties Measurement Frequency

1 KHz

50 Hz

1000 Hz

10 KHz

Various Range of Frequencies

Working Temperature

Ambient

Ambient

Up to 90˚C

Working Pressure

Atmospheric

6 bar

6 bar

Core Length

1” and 1.5”

1” and 1.5”

1.5”

Core Diameter: up to 4″

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Computer System

χ

User Friendly Automated Data Acquisition and Monitoring System

χ

Overburden Pressure: up to 6000 psi

χ

χ

Core Holder Designed for Overburden Pressure

χ

χ

Fast Measurement System

χ

χ

 
 

 

دانلود کاتالوگ

 

بیشتر بخوانید

پمپ سرنگی فشار بالا

دستگاه تراوایی نسبی ناپایا

دستگاه اندازه گیری فشار موئینه سانتریفیوژ

دستگاه CAPRI-WET

سوابق فروش دستگاه