شرح خدمت

 

در هنگام تزریق گاز در نفت برای بهبود برداشت از مخازن نفت به علت کاهش چگالی نفت، باید میزان این تغییر چگالی را با اندازه­ گیری میزان تورم نفت محاسبه کرد.