شرح خدمت

 

این آزمایش بر روی نمونه تمام مغزه صورت میپذیرد. مغزه کامل به صورت تمیز نشده بر روی تسمه متحرک قرار گرفته و مغزه از درون موج یاب عبور داده میشود. تشعشعات طیفی یا کامل گاما در طول مغزه اندازه گیری می شوند. مقدار تشعشعات برابر با مجموع تشعشعات حاصل از عناصر پتاسیم، توریم و اورانیوم میباشد. کاربرد عمده اندازه گیری تشعشعات اشعه گاما برای تطابق و تصحیح عمق حفاری میباشد. برای این منظور طیف اشعه گامای طبیعی در طول مغزه با مقادیر اندازه گیری شده از نمودارگیری گاما در چاه مورد مطالعه تطابق داده می شود و عمق دقیقی که از آن نمونه مورد نظر تهیه شده است تعیین میگردد.