سازمان ما

اطلاعات تماس

  • نشانی دفتر:ایران، فارس، شیراز، میدان ارم، پردیس نوآوری و فناوری دانشگاه شیراز، شرکت طرح و اندیشه پتروآزما
  • شماره تماس : 987191026277+
  • شماره فکس : 07136460792
  • آدرس ایمیل : info@petroazma.com